##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Nguyễn Ngọc Thanh Trang Lê Văn Luận Nguyễn Hiền Trang Nguyễn Thị Giang Phan Thị Quyên

Tóm tắt

Nghiên cứu này nhằm mục đích khảo sát một số yếu tố như tỷ lệ nấm mốc, thời gian, nhiệt độ ảnh hưởng đến chất lượng dịch thủy phân cá phế phẩm và khô dầu lạc bằng chế phẩm Aspergillus oryzae N2 (A. oryzae N2). Kết quả nghiên cứu cho thấy đối với quá trình thủy phân cá phế phẩm, ở điều kiện như: tỷ lệ chế phẩm A. oryzae N2 bổ sung 4%, nhiệt độ thủy phân 35 o C trong thời gian 30 ngày, đạm tổng số, hàm lượng amino acid và sản lượng dịch thu hồi đạt cao nhất. Đối với khô dầu lạc, điều kiện tốt nhất để thu nhận dịch thủy phân cũng tương tự đối với cá phế phẩm (ở tỷ lệ chế phẩm A. oryzae N2 bổ sung từ 4%, nhiệt độ thủy phân 35 o C, thời gian thủy phân là 30 ngày). Sau khi xác định các điều kiện cho quá trình thủy phân riêng biệt ở phế phụ phẩm cá và khô dầu lạc, chúng tôi thử nghiệm thủy phân hỗn hợp phế phụ phẩm này, kết quả quả cho thấy, khi phối trộn cá : khô dầu lạc với tỷ lệ 2:1 sẽ thu được hàm lượng đạm tổng số, hàm lượng amino acid ở tỷ lệ phối trộn 2 cá : 1 khô dầu lạc cao nhất lần lượt là 31,88% và 5,38 g/L. Tỷ lệ thu hồi dịch ở các công thức phối trộn khá tương đồng nhau.


ABSTRACT
This study aims to investigate the factors such as mold percentage, incubated time and temperature affecting to the quality of hydrolate of waste fish and peanut meal by Aspergillus oryzae N2 biopreparation. The results showed that the hydrolate of waste fish under the condition: percentage of Aspergillus oryzae N2 biopreparation added 4%, incubated temperature at 35 o C for 30 days, total protein content, amino acid content and amount of extracts were highest. For the pressed peanut, the best condition to receive hydrolate was also similar waste fish (percentage of Aspergillus oryzae N2 added from 4%, incubated temperature at 35 o C, hydrolysis time up to 30 days). Experimental results of hydrolysis of compound of peanut meal and waste fish showed that, when mixing fish: peanut meal at a ratio of 2:1 obtained the highest of total protein, amino acid content at 31,88% and 5,38g/L, respectively. The recovery rate of extracts of the mixing treatments was quite similar.

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Mục
Bài báo

Most read articles by the same author(s)