Trở lại chi tiết bài báo Ảnh hưởng của mức độ chín và điều kiện trích ly bằng phương pháp ngâm trích đến hiệu quả thu nhận polyphenol từ vỏ chuối xiêm (Musa paradisiaca L.) Tải Download PDF