##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Vỏ chuối chiếm 36% tổng khối lượng của quả nhưng phần lớn bị loại bỏ dưới dạng chất thải hoặc chỉ sử dụng làm thức ăn chăn nuôi hay phân bón. Phụ phẩm này rất giàu phenolic và theo truyền thống được sử dụng để điều trị các bệnh khác nhau. Tuy nhiên, thành phần và mức độ của các hợp chất phenolic bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, bao gồm giống, mức độ chín, chế độ tiền xử lý và điều kiện trích ly. Mục tiêu của nghiên cứu là đánh giá ảnh hưởng của độ chín nguyên liệu và điều kiện trích ly đến hiệu quả thu nhận polyphenol từ bột vỏ chuối xiêm. Kết quả được đánh giá dựa trên hàm lượng polyphenol tổng số TPC (mg GAE/g chất khô nguyên liệu, CKNL) và khả năng trung hòa gốc tự do DPPH (dựa trên chất chuẩn Trolox, TEAC, µmol TE/g CKNL). Kết quả nghiên cứu cho thấy, hoạt tính kháng oxy hóa thu được từ dịch chiết polyphenol của bột vỏ chuối có màu xanh chuyển vàng cao hơn khi so sánh với kết quả thu được từ bột vỏ chuối xanh và chín hoàn toàn (màu vàng). Hiệu quả thu nhận polyphenol từ bột vỏ chuối xiêm theo phương pháp ngâm chiết đạt kết quả cao nhất khi sử dụng dung môi ethanol với nồng độ 50%, tỷ lệ nguyên liệu và dung môi là 1:40 (w/v), thời gian trích ly 1,5 giờ ở nhiệt độ 60C. Ở điều kiện trích ly này, TPC có giá trị xấp xỉ 9,93 mg GAE/g (CKNL) và TEAC đạt xấp xỉ 50 (µmol TE/g CKNL).


ABSTRACT
The banana peels can represent 36% of the total weight of the fruit but is mostly discarded as waste or use only for animal feed or composting. This by-product is rich in phenolics and traditionally uses for the treatment of various ailments. However, composition and levels of phenolic compounds are influenced by various factors, including varieties, maturity, pre-treatments and extraction condition. The aim of this study was to investigate the influence of maturity stage and extraction process on polyphenol and antioxidant activity of banana peels (Musa paradisiaca L.). The analyses of antioxidant activity conducted were total phenolic content TPC (mg GAE/g, dry basic) and 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) radical scavenging assays (based on Trolox standard, TEAC, µmol TE/g dry basic). From the result, banana peels with yellowish green color showed significantly higher antioxidant activity compared to mature (green color) and ripe (yellow color) of peels. In the conventional extraction methods, optimal results pointed out ethanol concentration of 50%, material/ solvent ratio of 1:40 (w/v), extraction time of 1.5 hours and temperature of 60C. TPC obtained approximate 9.93 mg GAE/g (dry basic) and the TEAC was approximately 50 μmol TE/g (dry basic) of banana peel flour.

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Mục
Bài báo