Main Article Content

Phạm Việt Hùng Ngô Quý Tuấn Nguyễn Thị Thanh Trần Đức Hạnh Nguyễn Quốc Huy Lê Minh Đức Đào Văn Phú

Tóm tắt

Hiện tượng suy giảm nhanh cường độ mặt đường bê tông nhựa do quy mô giao thông lớn đặt ra nhu cầu cấp thiết cần nghiên cứu một cách toàn diện các yếu tố ảnh hưởng đến độ bền của kết cấu mặt đường bê tông nhựa theo điều kiện thời tiết từng khu vực. Có nhiều nguyên nhân liên quan đến các hư hỏng này. Trong phạm vi nghiên cứu này sẽ trình bày các ảnh hưởng của điều kiện thời tiết bất thường tại khu vực đến chất lượng đường bê tông nhựa. Bằng phương pháp thực nghiệm, bài báo sẽ cung cấp các dẫn chứng cho thấy tính phù hợp của cấp phối bê tông nhựa và tính chất đá dăm trong điều kiện thời tiết bất thường khu vực Bắc Trung Bộ. Trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn đi đến đề xuất quy trình nhằm giảm thiểu tác động của điều kiện thời tiết bất thường đến chất lượng đường bê tông nhựa nhằm giúp các nhà quản lý, thiết kế, thi công có những quyết định phù hợp.


ABSTRACT
The phenomenon of rapid deterioration of asphalt pavement subjedted to heavy traffic volume in recent years in Vietnam in general and in the North Central Region of the country in particular has made the urgent need to study comprehensively the factors affecting the behavior of asphalt concrete surface according to weather conditions in each region. There are several reasons affected on the asphalt performance. One of the factors is the extreme environmental conditions. By experiment research, the paper will provide evidence that the proper asphalt gradation adapts to extreme environmental conditions in the North Central. In additionally, a solution to enhance asphalt performance is proposed based on the experimental results that help regulatory agencies, design and construction firms make asphalt concrete reference and make the right decisions.

Article Details

Mục
Bài báo