Trở lại chi tiết bài báo Xây dựng mô hình toán quá trình xát vỏ trong mát xá vỏ cà phê kiểu rulô ngang 2 tầng XV-1500 Tải Download PDF