##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Hoàng Thị Lệ Hằng Nguyễn Hoàng Việt Nguyễn Đức Hạnh

Tóm tắt

Mục đích của nghiên cứu nhằm xác định ảnh hưởng của độ già thu hoạch chuối tiêu hồng đến chất lượng và thời hạn tồn trữ sau thu hoạch. Quả chuối tiêu hồng được thu hoạch ở 70; 80; 90; 100 và 110 ngày sau khi trổ hoa, pha nải. Sau đó xử lý trong dung dịch NaClO với nồng độ 100 ppm và dung dịch azoxystrobin nồng độ 0,05% trong thời gian 2 phút rồi được đóng trong bao bì LDPE và bảo quản ở nhiệt độ 13 ± 1 0 C, độ ẩm 85 - 90%. Kết quả cho thấy rằng, ở các độ già thu hoạch khác nhau cho thời hạn tồn trữ và chất lượng chuối chín khác nhau sau thời gian bảo quản. Độ già thu hoạch chuối tối ưu là 90 ngày sau khi trổ hoa cho thời hạn bảo quản là 40 ngày, tỷ lệ hao hụt khối lượng tự nhiên là 2,20%; tỷ lệ thối hỏng 2,01%; chất lượng chuối khi chín có màu sắc vỏ quả vàng đều (L = 74,75; C = 44,16; H = 98,78); hàm lượng chất khô hòa tan tổng số 21,7 0 Bx; hàm lượng đường tổng số 18,25%; hàm lượng tinh bột 1,93%. Như vậy, quả chuối thu hoạch ở độ già 90 ngày sau khi trổ hoa, cho chất lượng tốt, đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu 10 TCN 568 - 2003.


ABSTRACT
The research aimed to investigate the effects of harvesting maturity on quality and post-harvest self-life of the tieu hong banana. The fruits at 70, 80, 90, 100, and 110 days after flower anthesis were picked and separated into hands of bananas. These banana hands were treated in the 100 ppm javel solution, and in the 0,05% Azoxystrobin solution in two minutes. Afterwards, they were packaged into LDPE (low density polyethylene) bags, and stored at temperatures of 13±1 0 C, with the air humidity of 85-90%. The results indicated that the different maturity indices related to different post-harvest self-life and quality after storage. The optimal maturity of fruits for harvest was at 90 days after flowering, which allowed bananas to store for 40 days with the natural weight loss of
2,20%; the decay percentage of 2,01%; the ripen fruit quality composed of evenly yellow peel (L=74,75; C=44,16; H=98,78), the total soluble solids of 21,7 0 Brix, the total sugar content of 18,25%, the starch content of 1,93%. The conclusion is that the banana fruits harvested at 90 days after flower anthesis has a good quality which meets export standards 10 TCN 568 – 2003.

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Mục
Bài báo