##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Lê Thị Minh Thủy Nguyễn Văn Thơm

Tóm tắt

Ảnh hưởng của thời gian bảo quản nguyên liệu đến chất lượng của chitosan từ vỏ tôm thẻ chân trắng đã được nghiên cứu. Chất lượng của chitosan được chiết rút từ nguyên liệu vỏ tôm thẻ chân trắng được đánh giá bởi độ deacetyl hóa, độ nhớt, hiệu suất thu hồi và ẩm độ. Chitosan từ vỏ tôm tươi và vỏ tôm đông lạnh được deacetyl trong NaOH 50%, thời gian 24 giờ và nhiệt độ 65ºC cho độ deacetyl hóa cao nhất (lần lượt là 89,2% và 90,1%). Chitosan được chiết rút từ vỏ tôm tươi sau khi sấy ở thời gian 4 giờ và nhiệt độ 60ºC cho độ nhớt, hiệu suất thu hồi và ẩm độ lần lượt là 37,3 mPas, 25,1% và 9,37%. Chitosan từ vỏ tôm đông lạnh khi sấy trong điều kiện tương tự cho kết quả lần lượt là 42,7 mPas, 25,6% và 8,96%. Từ kết quả thí nghiệm cho thấy, trong điều kiện bảo quản lạnh đông vỏ tôm thì độ nhớt của chitosan tăng lên nhưng không ảnh hưởng đến độ deacetyl hóa, hiệu suất thu hồi và ẩm độ sản phẩm.


ABSTRACT
The effect of materials storage time on the quality of chitosan extracted from white leg shrimp shells has been investigated. The quality of chitosan extracted from these materials was assessed by degree of deacetylation, viscosity, yield and moisture content. Chitosan from fresh and frozen shrimp shells deacetyled in NaOH 50% for 24 hours at 65ºC obtainted the highest degree of deacetylation (89.2% and 90.1%, respectively). Chitosan extracted from fresh materials after drying for 4 hours at 60ºC with viscosity, yield and moisture were 37.3 mPas, 25.1% and 9.37%, respectively while chitosan from frozen materials showed 42.7 mPas, 25.6% and 8.96%. The results showed that the shrimp shell in freezing condition storage has viscosity of the chitosan increased but was not affected on degree of deacetylation, recovery yield and moisture content.

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Mục
Bài báo