Tạp chí Khoa học và công nghệ nông nghiệp, trường Đại học Nông Lâm Huế
Trở lại chi tiết bài báo NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ ĐỘ RANG VÀ HÀM LƯỢNG DỊCH HỒ HÓA ĐẾN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM SỮA GẠO LỨT THẢO DƯỢC Tải Download PDF