Trở lại chi tiết bài báo Tác động của chương trình giảm nghèo đến khả năng thoát nghèo của các hộ dân tộc thiểu số tại huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận Tải Download PDF