##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Nghiên cứu được tiến hành trên 15 giống ngô nếp địa phương, thí nghiệm được bố trí theo phương pháp tuần tự thứ tự không nhắc lại, mỗi giống là một công thức, trong vụ hè thu 2017 tại vườn thực nghiệm Khoa Nông học, trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế. Nghiên cứu nhằm xác định giống ngô nếp có khả năng sinh trưởng phát triển tốt, cho năng suất cao và phẩm chất tốt làm nguồn vật liệu cho việc lai tạo giống ngô nếp mới. Các chỉ tiêu nghiên cứu được tiến hành theo quy chuẩn về khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng của giống ngô (QCVN 01-56: 2011/BNNPTNT). Qua kết quả nghiên cứu, chúng tôi đã xác định được 03 giống ngô địa phương có khả năng sinh trưởng phát triển tốt, cho năng suất cao và chất lượng tốt gồm giống Tuyên Hóa - Quảng Bình, giống Bình Sơn - Quảng Ngãi và giống trắng Thuận Châu - Sơn La. Năng suất của các giống đạt lần lượt là giống Tuyên Hóa - Quảng Bình (74,3 tạ/ha), giống Bình Sơn - Quảng Ngãi (48,9 tạ/ha) và giống trắng Thuận Châu - Sơn La (47,4 tạ/ha). Chất lượng ăn nếm của các giống đều đạt ở mức tốt và khá, phù hợp với hướng sử dụng làm ngô thực phẩm.


ABSTRACT
The study was carried out on 15 sticky corn varieties, the experiments were arranged in a sequential manner, not repeated and each local corn varieties was a formula. The experiments were conducted in Summer - Autunm season 2017 at experimental garden of Aronomy Faculty, Hue University - University of Agriculture and Forestry. This study aims to identify sticky corn varieties with good growth and high yield in order to use as a source of materials for hybridization of new sticky corn varieties. The research indicators were conducted according to the National Technical Regulation on Testing for Value of Cultivation and Use of Corn varieties and the Standard Evaluation System for Corn, 2011 of Ministry of Agriculture and Rural Development. Based on the results of study, we selected three sticky corn varieties with well growth and development, hight yield and good quality, namely Tuyen Hoa - Quang Binh, Binh Son - Quang Ngai and Trang Thuan Chau - Son La. The obtained yield of the selected sticky corn varieties were 74.3 quintals/ha with Tuyen Hoa - Quang Binh corn; 48.9 quintals/ha with Binh Son - Quang Ngai corn and 47.4 quintals/ha with Trang Thuan Chau - Son La corn. Tasting quality of the varieties are good and rather good, suitable for use as food corn.

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Mục
Bài báo