Trở lại chi tiết bài báo Ảnh hưởng của nồng độ paclobutrazol lên sinh trưởng, độ cứng và năng suất giống lúa IR50404 Tải Download PDF