Trở lại chi tiết bài báo NGHIÊN CỨU TƯƠNG TÁC GIỮA POLIVINYL ANCOL VỚI URE, BENTONIT BÌNH THUẬN VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA POLIVINYL ANCOL ĐẾN ĐỘ BỀN PHÂN BÓN URE DẠNG VIÊN Tải Download PDF