NGHIÊN CỨU TƯƠNG TÁC GIỮA POLIVINYL ANCOL VỚI URE, BENTONIT BÌNH THUẬN VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA POLIVINYL ANCOL ĐẾN ĐỘ BỀN PHÂN BÓN URE DẠNG VIÊN

  • Trần Quốc Toàn
  • Nguyễn Thị Hân
  • Nguyễn Ngọc Linh
  • Trần Thị Thùy Dương
  • Trần Văn Nam

Tóm tắt

Bài báo này thông báo kết quả nghiên cứu tương tác giữa polivinyl ancol với ure, bentonit Bình Thuận và sự ảnh hưởng của polivinyl ancol đến độ bền phân bón ure dạng viên. Sự tương tác này đã được nghiên cứu bằng các phương pháp IR, XRD, SEM. Kết quả cho thấy đã có sự xâm nhập của polivinyl ancol và ure vào giữa các lớp bentonit làm cho khoảng cách lớp cơ bản của bentonit tăng lên đáng kể. Polivinyl ancol là polime ưa nước có khả năng kết dính tốt đã tương tác với ure và bentonit thông qua tương tác ion lưỡng cực, tương tác Van der Waals và liên kết hidro để tạo thành một mạng lưới vững chắc, tăng cường cấu trúc mạng tinh thể của nó. Với hỗn hợp có tỉ lệ khối lượng ure:bentonit bằng 9:1, nồng độ PVA 5%, viên phân bón ure có độ bền lớn nhất. Kết quả nghiên cứu này là cơ sở cho việc chế tạo phân bón nhả chậm và nhiều ứng dụng khác.

Được xuất bản
2017-08-06
Làm thế nào để trích dẫn
QUỐC TOÀN, Trần et al. NGHIÊN CỨU TƯƠNG TÁC GIỮA POLIVINYL ANCOL VỚI URE, BENTONIT BÌNH THUẬN VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA POLIVINYL ANCOL ĐẾN ĐỘ BỀN PHÂN BÓN URE DẠNG VIÊN. Tạp chí Khoa học & công nghệ nông nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm Huế, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 131-138, aug. 2017. ISSN 2588-1256. Available at: <http://tapchi.huaf.edu.vn/index.php/id20194/article/view/23>. Date accessed: 20 feb. 2018.