##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Thí nghiệm xác định mật độ gieo sạ và lượng phân đạm đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống PY2 trong điều kiện vụ Đông Xuân 2017 - 2018 tại Ninh Thuận được bố trí theo kiểu ô lớn - ô nhỏ (Split - plot), lặp lại 3 lần. Phân bón là nhân tố phụ bố trí vào ô lớn với 4 mức đạm khác nhau 80, 100, 120 và 140 N kg/ha; mật độ là nhân tố chính bố trí vào ô nhỏ với 5 mức lượng giống gieo khác nhau 100, 120, 140, 160, 180 kg/ha; các yếu tố phi thí nghiệm khác đồng nhất. Kết quả đã xác định được, giống PY2 được sản xuất trong vụ Đông Xuân tại Ninh Thuận với mật độ thích hợp cho gieo sạ là 140 kg giống/ha và liều lượng phân đạm là 140 N kg/ha; năng suất đạt 75,0 tạ/ha và hiệu quả kinh tế cao nhất (24.968.000 đồng/ha).


ABSTRACT
The study determines the density of sowing and nitrogen fertilizer level to the growth, development and productivity of PY2 rice variety in Winter - Spring season 2017 - 2018 in Ninh Thuan province. The experiment was arranged in Split-plot design with three replicates. Fertilizer was the sub factor arranged in large plot with 4 different nitrogen levels (80, 100, 120 and 140 kg N 2 O /ha); density was the main factor arranged in small plot with 5 different seed levels (100, 120, 140, 160 and 180 kg N 2 O /ha); other non-experimental elements were homogeneous. The results determine the PY2 variety produced in the Summer - Autumn season in Ninh Thuan province with the appropriate density for sowing is 140 kg/ha and the nitrogen fertilizer rate is 140 kg N 2 O/ha; productivity attains 75.0 quintals/ha and the highest economic efficiency (24,968,000 VND/ha).

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Mục
Bài báo