##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Đề tài được thực hiện trong vụ Đông Xuân 2017 - 2018 tại Trạm khảo nghiệm và hậu kiểm giống cây trồng Sơn Tịnh, Trung tâm khảo nghiệm giống, sản phẩm cây trồng Miền Trung, tỉnh Quảng Ngãi gồm 7 giống lúa trung ngày HĐ34, LS70, BĐR07, Quảng Nam 9, Phú Yên 14, Phú Yên 15, NV79 và giống KDđb làm giống đối chứng. Mục đích của đề tài là đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của các giống lúa trung ngày trong điều kiện sản xuất tại Quảng Ngãi, từ đó
xác định được những giống có năng suất cao, chống chịu sâu, bệnh hại và thích ứng tốt. Kết quả nghiên cứu cho thấy, 3 giống lúa có đặc điểm nông học tốt, năng suất cao: LS70 (7,64 tấn/ha), Quảng Nam 9 (7,59 tấn/ha), Phú Yên 14 (7,56 tấn/ha) và thích ứng tốt với điều kiện sản xuất của địa phương.


ABSTRACT
This research was conducted in Winter – Spring of 2017 – 2018 season at Son Tinh plant variety test and post-testing breeding Station, Center for Seed Testing and Crop Production in Central Vietnam, Quang Ngai province, including 7 medium duration varieties HD34, LS70, BDR07, Quang Nam 9, Phu Yen 14, Phu Yen 15, NV79, and KDdb is control variety. The research aims to evaluate the growth, development and productivity of 7 rice varieties, from which rice varieties with high yield and adapting to ecological condition of Quang Ngai province can be selected. The results show that there are 3 rice varieties with good agronomic traits, highest yield and higher than KDdb (6.87 tons/ha), which are LS70 (7.64 tons/ha), Quang Nam 9 (7.59 tons/ha), and Phu Yen 14 (7.56 tons/ha) and adapt well to local production conditions.

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Mục
Bài báo

Most read articles by the same author(s)