##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Thí nghiệm được bố trí theo phương pháp hoàn toàn ngẫu nhiên (RCBD) gồm 5 công thức, 3 lần nhắc lại trong vụ Đông Xuân 2017 - 2018 tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Các công thức về tỷ lệ giống cấy nấm Vân chi (Trametes versicolor) có nguồn giống nhập từ Viện Di truyền Nông nghiệp Hà Nội được cấy chuyền trên nguyên liệu mùn cưa cao su đã cho kết quả khả quan. Công thức III với tỷ lệ giống cấy 2,75% (tương đương 22g/bịch nguyên liệu) có ưu thế hơn hẳn về các chỉ tiêu sinh trưởng và phát triển so với đối chứng cũng như các công thức cùng nghiên cứu; Thời gian phủ kín nguyên liệu là 34,47 ngày, hình thành mầm quả thể đạt 53,57 ngày, quả thể trưởng thành đạt 91,8 ngày, chiều cao trung bình quả thể đạt 10,93 cm, đường kính trung bình quả thể đạt 4,30 cm; khối lượng trung bình quả thể dao động đạt 7,35 g. Năng suất của công thức cao nhất đạt 31,21 g nấm khô/kg nguyên liệu khô; lãi ròng thu được 14,58 triệu đồng đạt cao nhất so với các công thức cùng nghiên cứu.


ABSTRACT
The experiment was caried out in Randomized Complete Block Design (RCBD) with 5 treatments, 3 replications in Winter - Spring crop 2017 - 2018 in Thua Thien Hue province. The treatments for the rate of breeding cultivar of Turkey tail (Trametes versicolor) with seed source imported from Hanoi Agricultural Genetics Institute were transplanted on substrate of rubber sawdust materials have shown satisfactory results. Treatment III with a transplant rate of 2.75% (equivalent to 22g/bag of raw material) has a great advantage over growth and development parameters as compared to the control as well as the same trial treatments; Covering time on substrate was 34.47 days, the time of budding fungal fruit was 53.57 days, fungal fruitmaturity time reached 91.77 days, average fungal fruit height reached 10.93 cm, average fungal fruit diameter reached 4.30 cm; The average body weight was 7.35 grams. The yield of this treatment was also the highest, reaching 31.21 grams of dry fungal fruit in kilograms of dry raw material; net profit was 14.58 million VND which was the highest compared to the same trial treatments.

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Mục
Bài báo