Trở lại chi tiết bài báo Nâng cao khả năng kháng nấm Fusarium solani trên cà chua sau thu hoạch của nanochitosan bằng cách kết hợp với axit propionic Tải Download PDF