##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá khả năng kháng nấm của nanochitosan kết hợp axit propionic (PA) trong việc ức chế sự sinh trưởng và phát triển của nấm Fusarium solani ở điều kiện in vitro và in vivo. Sự kết hợp của nanochitosan với PA thể hiện khả năng kháng nấm F. solani cao hơn so với sử dụng đơn lẻ PA. Nồng độ các chất sử dụng càng cao, khả năng kháng nấm càng cao. Ở điều kiện in vitro, nồng độ PA 0,16% ức chế hoàn toàn sự sinh trưởng và phát triển của nấm F. solani trong khi PA 0,04% có khả năng ức chế trên 50% sự phát triển của chúng. Sự kết hợp nanochitosan ở các nồng độ khác nhau 0,01%, 0,02% và 0,04% với PA 0,04% kìm hãm mạnh mẽ sự phát triển của nấm bệnh. Nồng độ 0,01% nanochitosan kết hợp PA 0,04% đã ức chế hoàn toàn sự nảy mầm của nấm sau 24 giờ. Nấm không thể phát triển ở nồng độ nanochitosan 0,04% kết hợp PA 0,04%. Ở điều kiện in vivo, nanochitosan 0,4% kết hợp PA 0,04% gây ức chế lên đến 62,16% sự phát triển đường kính vết bệnh trên cà chua nhiễm F. solani. Có thể thấy rằng, nanochitosan kết hợp PA đã nâng cao khả năng
kháng nấm của nanochitosan.


ABSTRACT
This study was conducted to evaluate the antifungal ability of a combination of nanochitosan and propionic acid (PA) in inhibiting the growth and development of Fusarium solani in vitro and in vivo. The combination of nanochitosan and PA exhibited higher inhibition on F. solani than PA independently. The higher the concentration of these compounds is, the higher the inhibition on fungi is. In in vitro, the concentration of PA 0.16% completely inhibited the growth and development of F. solani while PA 0.04% was able to inhibit over 50% of their growth. The combination of various concentration nanochitosan at 0.01%, 0.02% and 0.04% with PA 0.04% strongly inhibited the development of fungal pathogens. The concentration of 0.01% nanochitosan combined with PA 0.04% has completely inhibited the germination of fungi after 24 h. The fungus was unable to grow at a concentration of 0.04% nanochitosan and 0.04% PA combination. In in vivo conditions, nanochitosan 0.4% combined with PA 0.04% inhibited up to 62.16% of lesion diameter growth on tomato infected with F. solani. It can be seen that PA helped to enhance the antifungal ability of nanochitosan against F. solani.

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Mục
Bài báo