Trở lại chi tiết bài báo Hiện trạng phân bố và đặc điểm hình thái của cây Thạch tùng răng cưa (Huperzia serrata (Thunb.) Trevis.) ở Khu bảo tồn Thiên nhiên Bắc Hướng Hóa, Quảng trị Tải Download PDF