##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Nghiên cứu này được thực hiện tại Khu bảo tồn Thiên nhiên Bắc Hướng Hóa (Khu BTTN Bắc Hướng Hóa), tỉnh Quảng Trị nhằm mục tiêu đánh giá được hiện trạng phân bố và một số đặc điểm hình thái của cây Thạch tùng răng cưa (Huperzia serrata (Thunb.) Trevis.). Phương pháp nghiên cứu bao gồm điều tra hiện trường, phân tích so sánh hình thái, xử lý và tổng hợp số liệu ở trong phòng thí nghiệm. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng loài cây này phân bố chủ yếu ở vùng ven khe suối, sườn núi với độ dốc < 30 0 , độ tàn che 70 - 80%, thuộc đai cao địa hình 1.400 – 1.500 m so với mặt nước biển ở các khu vực chân động Pa Thiên, núi Voi Mẹp (xã Hướng Sơn) và núi La Rường (xã Hướng Linh) của tỉnh Quảng Trị. Số lượng cá thể ở các tuyến khảo sát có khoảng 251 cá thể, mật độ phân bố khoảng 98 cây/ha. Cây Thạch tùng răng cưa tái sinh có chiều cao trung bình 3,54 cm, đường kính 0,75 mm. Cây trưởng thành có chiều cao từ 11,89 – 14,25 cm, đường kính bình quân 1,80 mm, túi bào tử có dạng hình thận, màu vàng tươi. Lá có hình dạng lưỡi mác, chiều dài 1,84 – 2,57 cm, chiều rộng 0,37 – 0,41 cm, mép lá có răng cưa. Nghiên cứu này cũng cho thấy cần ưu tiên các giải pháp quy hoạch quản lý nguồn giống cây mẹ, tuyển chọn và nhân giống để bảo tồn phát triển cây Thạch tùng răng cưa một cách bền vững.


ABSTRACT
This study was conducted in Bac Huong Hoa Nature Reserve, Quang Tri province to assess the status of characteristics of distribution and morphology of Huperzia serrata (Thunb.) Trevis.) species. Research methods include collecting samples, analyzing and comparising of morphology in laboratory. The results show that it is distributed along streams, the side of a hill with slope < 30 0 , sheding a light 0.7 – 0.8 and it has distributed in altitude from 1,400 to 1,500 m where belongs to Pa Thieng cave, Voi Mep (Huong Son commune) and La Ruong areas (Huong Linh commune) of Quang Tri province. The numbers of species in the trail are found about 251 individuals, density estimation with distribution about 98 individuals/ha. Morphological characteristics of Huperzia serrata have the average height of regeneration trees 3.54 cm and 0.75 mm diameters. With full-grown of individuals have height between 11.89 cm and 14.25 cm, 1.80 mm diameters and sporangium of Huperzia serrata is the kidneys shaped, frest yellow. Leaves are tongue shape with length 1.84 – 2.57 cm, width 0.37 – 0.41 cm, toothed leaf margins. This study has also pointed out that it was very necessary to prioritize solutions for the mother individual’s sources management and propagating to conservation and development this species in a sustainable way.

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Mục
Bài báo