##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Xác định vùng đất phù hợp cho loài cây Sến trung (Homalium ceylanicum (Gardner) Benth) nhằm cung cấp cơ sở khoa học cho việc bảo tồn và phát triển bền vững loài cây này tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Mục tiêu của nghiên cứu là tích hợp các lớp nhân tố sinh thái ảnh hưởng thông qua mô hình phối hợp tuyến tính có trọng số trong GIS để thiết lập bản đồ phù hợp cho loài cây Sến trung ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Nghiên cứu đã sử dụng tiến trình phân tích thứ bậc mờ FAHP (Fuzzy Analytic Hierarchy Process) để xác định trọng số của các nhân tố sinh thái cùng với kết quả phân loại tư liệu ảnh vệ tinh Landsat 8 OLI chụp tháng 9 năm 2017 và số liệu điều tra trên thực địa. Kết quả nghiên cứu cho thấy diện tích đất được đánh giá phù hợp cho loài cây Sến trung là 215.921,82 ha (chiếm 42,9%). Diện tích đề xuất quy hoạch vùng trồng mới là 91.821,1 ha (chiếm 18,25%), làm giàu rừng 82.269,76 ha (chiếm 16,35%) và khoanh nuôi xúc tiến tái sinh, quản lý bảo vệ rừng là 41.830,96 ha (chiếm 8,31%).


ABSTRACT
Identification of land suitabilty for Hainan homalium (Homalium ceylanicum (Gardner) Benth.) aims to provide a scientific basis for the sustainable development and conservation of this species in Thua Thien Hue province. The objective of the study was to integrate the influenced ecology factors by the weighted linear combination (WLC) model in GIS to establish a land suitability map for Hainan homalium in Thua Thien Hue province. The study used the Fuzzy Analytic Hierarchy Process (FAHP) to determine the weights of ecological factors together with the Landsat 8 OLI image classification of September 2017, and field survey data. The results showed that the suitable land area of Hainan homalium was assessed to be 215,921.82 ha (accounted for 42.9%). The proposed area for planning new planting was 91,821.1 ha (18.25%), forest enrichment was 82,269.76 ha (16.35%); regeneration, forest protection and management was 41,830.96 ha (8.31%).

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Mục
Bài báo

Most read articles by the same author(s)