Trở lại chi tiết bài báo Đánh giá miễn dịch và cảm nhiễm virus dại trên chó nuôi tại huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình bằng kỹ thuật HI và SSDHI Tải Download PDF