Trở lại chi tiết bài báo TUYỂN CHỌN VI KHUẨN AZOTOBACTER CÓ KHẢ NĂNG CỐ ĐỊNH NITƠ VÀ SINH TỔNG HỢP IAA TRONG ĐẤT TRỒNG LÚA Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Tải Download PDF