##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Trần Thị Xuân Phương Nguyễn Thị Như Ngọc Nguyễn Thị Thuận Lê Xuân Diễm Ngọc

Tóm tắt

Trong số 56 chủng vi khuẩn Azotobacter phân lập được từ 19 mẫu đất đất trồng lúa ở Thừa Thiên Huế, có 23 chủng có đặc điểm khuẩn lạc tương đối điển hình. Ba chủng vi khuẩn đã chọn đều là vi khuẩn Gram (-), đặc điểm tế bào hình cầu hoặc hình tròn và có khả năng di động. Đặc biệt, cả 3 chủng này đều có khả năng tổng hợp IAA và chủng HC21 có khả năng tổng hợp IAA tốt nhất là 73,92 μg/ml. Nghiên cứu về điều kiện nuôi cấy tối ưu đã chỉ ra rằng: Chủng HC21 sinh trưởng và phát triển tốt với nguồn carbon là glucose, nhiệt độ là 28°C, pH = 7; chủng HC24 sinh trưởng và phát triển tốt với nguồn carbon là saccharose, nhiệt độ là 30°C, pH = 7.5; chủng TT13 sinh trưởng và phát triển tốt với nguồn carbon là glucose, nhiệt độ là 30°C, pH = 7. Hơn nữa, các chủng này có tốc độ sinh trưởng mạnh, khả năng lây nhiễm cao, có khả năng cạnh tranh với các nhóm vi sinh vật khác trong môi trường và kích thích sự sinh trưởng, phát triển của cây mạ trong ống nghiệm.

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Mục
Bài báo