##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Nghiên cứu thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của sự suy giảm nguồn tài nguyên nước dưới đất đến sinh hoạt và hoạt động sản xuất nông nghiệp (cây màu ngắn ngày) và nuôi trồng thủy sản tại vùng ven biển thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Các số liệu được thu thập dựa trên phương pháp phỏng vấn cấu trúc các bên có liên quan (nông hộ và cán bộ địa phương) nhằm xác định mức độ ảnh hưởng của sự suy giảm nguồn tài nguyên nước dưới đất đến sinh hoạt và hoạt động sản xuất nông nghiệp của người dân tại địa phương. Kết quả nghiên cứu cho thấy nước dưới đất đang có dấu hiệu suy giảm về trữ lượng từ đó gây ra những khó khăn nhất định trong việc khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên này. Việc bơm nước tưới cho cây trồng và sinh hoạt bị hạn chế (đặc biệt là vào mùa khô, từ tháng 11 đến tháng 5) dẫn đến năng suất hành tím giảm từ 20 - 30%, hơn 60% hộ dân thiếu nguồn nước sạch sử dụng trong mùa khô. Từ đó, làm tăng chi phí trong sinh hoạt (khoan thêm giếng sâu hơn, đường kính ống khoan lớn hơn) và sản xuất (tăng chi phí tiền điện, nâng cấp thiết bị khai thác) dẫn đến lợi nhuận của người dân trong sản xuất nông nghiệp giảm. Kết quả của nghiên cứu có ý nghĩa trong việc hỗ trợ ra quyết định quản lý nguồn tài nguyên nước dưới đất tại thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng nói riêng và các tỉnh ven biển Đồng bằng sông Cửu Long nói chung.


ABSTRACT


The research was conducted to assess the impacts of groundwater resources degradation on domestic, agricultural activities (including upland crops) and aquacuture in coastal areas of the Vinh Chau District, Soc Trang Province. Data were collected based on structured interviews with relevant stakeholders (including households and local government) to assess the impacts of declining groundwater resources on domestic consumption and agriculture activities. The obtained results showed that the groundwater resources were degraded in terms of quantity, causing difficulties in exploiting and using. The irrigation of crops and the supply of domestic water was limited (especially in the dry season, from November to May), leading to the productivity of shallot decreased from 20% to 30%, the lack of freshwater in the dry season to over 60% of households.So that, domestic consumption costs (including drilling of deeper wells, increasing drilling pipe diameter) and production (increasing electricity bill cost, upgrading mining equipment) increased, leading to a reduction of financial profitability. The results of the study may help in supporting groundwater resources management in the Vinh Chau District in particular and coastal provinces in the Mekong Delta in general.

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Mục
Bài báo