##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Thí nghiệm nghiên cứu của chúng tôi được bố trí theo phương pháp ô lớn - ô nhỏ với 3 lần nhắc lại, tiến hành trên 3 giống lạc (L14, L29 và TK10) và 4 liều lượng phân MgSO4 (K0 = 0, K1 = 30, K2 = 60 và K3 = 90 kg MgSO4/ha) trong vụ Xuân 2018 trên nền đất cát trồng lạc xã Thạch Hội, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh nhằm xác định vai trò và liều lượng bón MgSO4 phù hợp cho cây lạc. Kết quả mới của nghiên cứu này là: 1) Bón MgSO4 đã có tác dụng nâng cao các chỉ tiêu sinh trưởng phát triển thân lá, số cành và chiều dài cành, tích lũy chất khô, số lượng và khối lượng nốt sần, các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của cả 3 giống lạc thí nghiệm L14, L29 và TK10. 2) Trong điều kiện sản xuất lạc vụ Xuân tại Hà Tĩnh, bón MgSO4 với liều lượng 60 kg/ha và 90 kg/ha đã đem lại hiệu quả kinh tế cao. Giống L14 đạt năng suất 3,589 – 4,220 tấn/ha, chỉ số VCR đạt 41,4 – 58,4. Giống L29 đạt năng suất 3,636 – 3,940 tấn/ha, chỉ số VCR đạt 41,2 – 41,5. Giống TK10 đạt năng suất 3,432 – 4,055 tấn/ha, chỉ số VCR đạt 45,5 – 58,0.


ABSTRACT


The experiment was arranged in a split - plot with three repetitions, conducted on three peanuts varieties (L14, L29 and TK10) and four doses of MgSO4 ((K0 = 0, K1 = 30, K2 = 60 and K3 = 90 kg MgSO4/ha) in the spring of 2018 on sandy soil at Thach Hoi commune, Thach Ha district, Ha Tinh province. The study aims to determine the role and the suitable dosage of MgSO4 for peanuts. The research results indicate that: 1) The MgSO4 application has increased the growth of stem and leaf, number and length of branches, accumulation of dry matter, the number and weight of nodules, yield components and yield of all three peanuts varieties of the experiment (L14, L29 and TK10); 2) In terms of spring season peanuts production in Ha Tinh, the application of MgSO4 at 60 kg/ha and 90 kg/ha has given the high economic efficiency. The L14 variety yields 3.589 – 4.220 ton/ha and VCR = 41.4 – 58.4. The L29 variety yields 3.636 – 3.940 ton/ha and VCR = 41.2 – 41.5. The TK10 variety yields 3.432 – 4.055 ton/ha and VCR = 45.5 – 58.0.


 

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Mục
Bài báo

Most read articles by the same author(s)