##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Thí nghiệm đồng ruộng được thực hiện tại xã Chi Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An (từ tháng 11/2017 đến 4/2018) để nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ trồng và công thức phân bón đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng của cây cà gai leo. Thí nghiệm được thiết kế theo kiểu ô lớn ô nhỏ với 3 công thức phân bón (P1, P2 và P3) được bố trí vào các ô lớn có diện tích 40 m2 và 4 mật độ trồng (M1, M2, M3 và M4) được bố trí vào các ô phụ có diện tích 10 m2. Kết quả nghiên cứu cho thấy, năng suất thực thu đạt cao nhất khi bón phân ở lượng 20 tấn phân chuồng + 200 kg N + 150 kg P2O5 + 125 kg K2O/ha và trồng ở mật độ 11,11 vạn cây/ha (30 x 30 cm). Ở công thức bón phân và mật độ trồng này cũng cho hàm lượng glycoalkaloid toàn phần tính theo solasodine và hiệu quả kinh tế cao nhất.


ABSTRACT


The field experiment was conducted at Chi Khe commune, Con Cuong district, Nghe An province (from November 2017 to April 2018), aiming at studying the effect of density and fertilizer formula on the growth, yield and quality of Solanum hainanense Hance. The experiments were laid out in a split plot design with 3 fertilizer formula: (P1, P2 and P3) were assigned randomly to the main plots and 4 levels of density (M1, M2, M3 and M4) were assigned to the sub plots with area of 10 m2. Results show that the optimum yield is highest when applied fertilizer formula 200 kg N + 150 kg P2O5 + 125 kg K2O and planted at density 11.11 ten thousand tree/ha (30 x 30 cm). This treatment brings the highest glycoalkaloid content and the economic effect.

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Mục
Bài báo