NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG CHIẾT MỘT SỐ KIM LOẠI (Cu, Zn, Pb, Cr, Cd) TRONG BÙN THẢI ĐÔ THỊ BẰNG AXIT CITRIC

  • Đặng Thị Hồng Phương
  • Nguyễn Mạnh Khải
  • Nguyễn Mạnh Khải
  • Đặng Văn Thành

Tóm tắt

Nghiên cứu này sử dụng axit citric để chiết một số kim loại nặng (Cu, Cd, Cr, Pb, Zn) ra khỏi bùn thải trong bể nén bùn của trạm xử lý nước thải sinh hoạt Kim Liên, Hà Nội. Kết quả thử nghiệm cho thấy, thời gian tương tác 120 phút, nồng độ axit 0,5M, pH = 0,3 và số lần chiết rút 5 lần là điều kiện tối ưu để tách chiết các kim loại nặng. Hiệu suất loại bỏ các kim loại nặng ra khỏi bùn thải của axit citric theo thứ tự: Zn > Cd > Cu > Pb > Cr. Sau khi chiết rút các kim loại nặng bằng axit citric, bùn thải có hàm lượng chất hữu cơ tăng đáng kể, hàm lượng N, P, K giảm so với ban đầu nhưng vẫn ở ngưỡng giàu so với thang đánh giá trong đất. Bùn thải sau xử lý kim loại nặng có nhiều tiềm năng để sử dụng để làm nguồn cung cấp chất dinh dưỡng cho cây trồng.


 

Được xuất bản
2017-08-06
Làm thế nào để trích dẫn
THỊ HỒNG PHƯƠNG, Đặng et al. NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG CHIẾT MỘT SỐ KIM LOẠI (Cu, Zn, Pb, Cr, Cd) TRONG BÙN THẢI ĐÔ THỊ BẰNG AXIT CITRIC. Tạp chí Khoa học & công nghệ nông nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm Huế, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 103-110, aug. 2017. ISSN 2588-1256. Available at: <http://tapchi.huaf.edu.vn/index.php/id20194/article/view/20>. Date accessed: 19 feb. 2018.