##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Thí nghiệm khảo nghiệm cơ bản được tiến hành trên 10 giống, bố trí theo khối ngẫu nhiên hoàn toàn (RCB), 3 lần nhắc lại trong vụ Đông Xuân 2016 – 2017. Thí nghiệm khảo nghiệm sản xuất được tiến hành trên 4 giống, bố trí không lặp, được thực hiện trong vụ Hè Thu 2017 tại huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Nghiên cứu nhằm xác định giống lúa có thời gian sinh trưởng ngắn, năng suất cao, phẩm chất khá, chịu hạn và chống chịu sâu bệnh tốt. Các chỉ tiêu nghiên cứu được tiến hành theo đúng quy chuẩn về khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng của giống lúa (QCVN 01 – 55: 2011/BNNPTNT) và hệ thống tiêu chuẩn đánh giá cây lúa (IRRI, 2014). Từ kết quả nghiên cứu, chúng tôi tuyển chọn được 2 giống là OM4900 và GSR38 có thời gian sinh trưởng ngắn, 114 ngày trong vụ Đông Xuân 2016 – 2017, từ 93 – 101 ngàytrong vụ Hè Thu 2017, ít nhiễm sâu bệnh hại, khả năng chịu hạn tốt, dạng hạt thon dài, chất lượng cơm nấu đạt khá, hàm lượng amylose từ 13,96 – 17,33%, hàm lượng protein khá cao đạt 11%. Năng suất thực thu của các giống tuyển chọn trong vụ Đông Xuân 2016 – 2017 và Hè Thu 2017 đạt lần lượt là OM4900 (61,56; 54,04 tạ/ha), GSR38 (64,87; 49,57 tạ/ha). Cần nghiên cứu thêm một số biện pháp kỹ thuật và xây dựng mô hình cho hai giống lúa tuyển chọn để sớm đưa vào cơ cấu giống của tỉnh Quảng Nam.


ABSTRACT


The based trial experiment was carried out on 10 rice varieties, designed in randomized complete block (RCB) with three replications in cropping Spring - Winter 2016 – 2017. The production trial experiment was carried out on 4 rice varieties, designed without replication in cropping Summer Autumn 2017 in Duy Xuyen district, Quang Nam province. The study aims to indentify the rice varieties which have short growth duration, high yield, quite good quality, good drought tolerence and pest resistance. The research targets were implemented according to the National Technical Regulation on Testing for Value of Cultivation and Use of Rice varieties and the Standard Evaluation System for Rice, 2014. From the results of study, we selected two rice varieties namely OM4900 and GSR38 which have short growing time (114 days in cropping Spring Winter 2016 – 2017 and 93 – 101 days in cropping Summer Autumn 2017), less infection of pest and disease, good drought tolerance, elongated shape grain, quite good cooking quality, amylose content from 13.96 to 17.33%, and high protein content (11%). Actually yield of the selected rice varieties in croppings Spring - Winter 2016 – 2017 and Summer - Autumn 2017 attain 61.56; 54.04 quintals/ha in OM4900 and 64.87; 49.57 quintals/ha in GSR38, respectively. It needs to study further in some technical methods and build models for two selected rice varieties to supplement into the rice variety structure of Quang Nam province.

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Mục
Bài báo

Most read articles by the same author(s)