##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Đề tài được thực hiện trong vụ Đông Xuân 2016 – 2017 tại Trạm khảo nghiệm và hậu kiểm giống cây trồng Sơn Tịnh, Trung tâm khảo nghiệm giống, sản phẩm cây trồng Miền Trung, tỉnh Quảng Ngãi gồm 8 giống lúa lai AZ7133, AZ7099, AZ7901, AZ7126, AZ7601, BTE1 Vàng, KCO6-1, Long Hương 1146 và giống Nhị Ưu 838 làm giống đối chứng. Mục đích của đề tài là đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của các giống lúa lai trong điều kiện sản xuất tại Quảng Ngãi, từ đó xác định được những giống có năng suất cao, chống chịu sâu, bệnh hại và thích ứng tốt. Kết quả nghiên cứu cho thấy, 3 giống lúa lai có năng suất cao và thích ứng tốt với điều kiện sản xuất của địa phương là là BTE1 Vàng (69,2 tạ/ha), AZ7133 (69,0 tạ/ha) và KC06-1 (68,9 tạ/ha).


ABSTRACT


This study was carried out in Winter - Spring crop season 2016 - 2017 in Son Tinh Plant Variety Test and Post – Breeding Station, Center for Seed Testing and Crop Production in Central Vietnam, in Quang Ngai province, including 8 Hybrid rice varieties AZ7133, AZ7099, AZ7901, AZ7126, AZ7601, BTE1 Vang, KCO6-1, Long Huong 1146, and Nhi Uu 838 (control variety). The study aims to evaluate the growth, development and productivity of 8 Hybrid rice varieties, from which rice varieties with high yield and good adaption ability to ecological condition of Quang Ngai can be selected. The results of the Winter - Spring crop season 2016 - 2017 show that there are three rice varieties have the highest yield and higher than Nhi Uu 838 (64.8 quintals/ha) as BTE1 Vang (69.2 quintals/ ha), AZ7133 (69.0 quintals/ha), and KC06-1 (68.9 quintals/ha).


 

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Mục
Bài báo

Most read articles by the same author(s)