Trở lại chi tiết bài báo Nghiên cứu đặc điểm mô bệnh học của Cá Chẽm (Lates calcarifer) cảm nhiễm Streptococcus iniae trong điều kiện thực nghiệm Tải Download PDF