Tạp chí Khoa học và công nghệ nông nghiệp, trường Đại học Nông Lâm Huế
Trở lại chi tiết bài báo NGHIÊN CỨU THỜI GIAN GIEO TRỒNG THÍCH HỢP CHO CÂY QUINOA (Chenopodium quinoa Willd.) TẠI HUYỆN CAM LỘ, TỈNH QUẢNG TRỊ Tải Download PDF