##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Quinoa (Chenopodium quinoa Willd.), thuộc họ Chenopodiaceae là cây cho hạt và có hàm lượng dinh dưỡng rất phong phú và bổ dưỡng. Nhằm xác định thời gian gieo trồng thích hợp cho loại cây mới nhập nội này tại huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, chúng tôi thực hiện thí nghiệm trong 2 vụ là xuân hè 2015 và đông xuân 2015 - 2016. Thí nghiệm được tiến hành mỗi vụ có 3 thời điểm gieo trồng, bố trí theo kiểu RCBD, mỗi công thức có 3 lần lặp lại. Kết quả nghiên cứu cho thấy thời gian gieo trồng không ảnh hưởng đến các chỉ tiêu hình thái của cây Quinoa, nhưng có ảnh hưởng đến chiều cao cây, số lá trên cây, các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của cây Quinoa. Công thức TV2 (gieo ngày 17/3/2015) và công thức TV 4 (gieo ngày 15/12/2015) cho năng suất thực thu đạt cao nhất, lần lượt là 0,52 tấn/ha và 0,56 tấn/ha.

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Mục
Bài báo