##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện ở quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng nhằm mục đích đánh giá thực trạng khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai trong giai đoạn 2014 - 2017. Đề tài sử dụng phương pháp thu thập và xử lý số liệu liên quan đến khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai của quận Liên Chiểu để thực hiện các nội dung nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tổng số đơn thư trong giai đoạn này trên địa bàn quận là 335 đơn, trong đó khiếu nại là 10 đơn (chiếm 3%), tố cáo là 4 đơn (1,2%), tranh chấp đất đai là 321 đơn (95,8%). Các đơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về đất đai xảy ra trên địa bàn quận được các cơ quan chức năng giải quyết một cách kịp thời. Trong giai đoạn này, có 140 đơn tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp phường, số đơn này đã được tiếp nhận và xử lý dứt điểm, có 181 vụ việc tranh chấp đất đai được giải quyết tại Tòa án nhân dân quận Liên Chiểu trong đó hòa giải là 70 vụ (chiếm tỷ lệ 38,67%), xét xử sơ thẩm là 111 vụ (tỷ lệ 61,33%). Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy có đến 76,9% số người dân được hỏi hài lòng với cách giải quyết của chính quyền các cấp. Điều này chứng tỏ công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai trên địa bàn quận Liên Chiểu đã được thực hiện khá tốt trong giai đoạn 2014 - 2017.


ABSTRACT


This research aims to evaluate the situation of claims, denunciations and land disputes at Lien Chieu district from 2014 to 2017. The data related to claims, denunciations, and land disputes were collected and analyzed as the methodology of the research. The results reveal that the total number of petitions for claims, denunciations and land disputes was 335 incl uding 10 petitions for claims (proportion of 3%), 4 petitions for denunciations (proportion of 1.2%), 321 petitions for land disputes (proportion of 95.8%). The claims, denunciations, and land disputes were solved by the authorities in a timely manner. The results also show that 140 petitions of land disputes were solved at the wards, 181 petitions of land disputes were solved by the People's Court of Lien Chieu district including 70 petitions of reconciliation (proportion of 38.67%) and 111 petitions of the trial of the first instance (proportion of 61.33%). The research results also showed that 76.9% of respondents were satisfied with the resolution of the authorities at all levels. These evidents show that claims, denunciations and land disputes at Lien Chieu district has been well solved in the period 2014 - 2017.

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Mục
Bài báo

Most read articles by the same author(s)