Trở lại chi tiết bài báo Một số tính chất lý hóa của 3 loại than tràm, tre và trấu sản xuất bằng phương pháp truyền thống Tải Download PDF