##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Nghiên cứu than có nguồn gốc từ tràm, tre và vỏ trấu được tạo bằng phương pháp truyền thống nhằm phân tích và đánh giá tiềm năng sử dụng các loại than này như một loại than sinh học để có thể ứng dụng vào lĩnh vực môi trường. Than thí nghiệm được tạo tại làng nghề sản xuất than và bằng các nguyên liệu sẵn có tại địa phương. Tỷ trọng 3 loại than dao động trong khoảng 1,408 đến 1,587 g/cm3, pH có giá trị từ 6,97 đến 8,09. Độ dẫn điện than tre cao nhất (6,85 mS/cm), tiếp đến là than trấu (1,36 mS/cm) và thấp nhất là tràm (1,19 mS/cm). Hàm lượng tro trong than dao động từ 7,67 đến 32,39%, than trấu có hàm lượng tro cao nhất. Thành phần dinh dưỡng trong mỗi loại than khác nhau, trong đó silic chiếm hàm lượng cao nhất và nhiều nhất trong than trấu. So sánh tính chất cho thấy than được tạo bằng các phương pháp truyền thống có tính chất tương đương với than sinh học ở những nghiên cứu khác nhưng công nghệ sản xuất đơn giản, giá thành rẻ, có thể được ứng dụng trong việc cải tạo đất, qua đó cải thiện năng suất cây trồng, phù hợp với điều kiện sản xuất sẵn có tại Việt Nam.


ABSTRACT


A study on charcoal derived from Melaleuca, Bamboo and Rice husk was performed. The charcoals were made in the traditional coal-producing with the available wood at local such as Melaleuca, Bamboo and Rice husk. The properties of charcoal with particle densities ranged from 1.408 to 1.587 g/cm3; the pH value from 6.97 to 8.09. Electrical conductivity of Bamboo charcoal was the highest (6.85 mS/cm), followed by Rice husk charcoal (1.36 mS/cm) and Melaleuca charcoal (1.19 mS/cm). Ash content in charcoal ranged from 7.67 to 32.39%, Rice husk had the highest ash content. The composition of the elements in each type of charcoal was different, in which the Silicon content was highest for Rice husk charcoal. The traditional charcoals can be used in soil remediation, improved cropping, suitable with the conditions of production available in Vietnam.


 


 

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Mục
Bài báo