##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Các đặc tính dược liệu của cây Môn ngứa (Colocasia esculenta) ở Việt Nam hiện nay vẫn chưa được nghiên cứu nhiều. Việc khảo sát hàm lượng polyphenol, saponin, khả năng kháng oxy hóa và khả năng kháng khuẩn của cao chiết từ bẹ và củ rễ Colocasia esculenta, đặc biệt là trên các loài vi khuẩn phổ biến sẽ mở rộng hướng đi cho ngành dược. Cao chiết từ bẹ và củ rễ của cây Môn ngứa (Colocasia esculenta) được ly trích trong dung môi ethanol 96o có kết hợp sóng siêu âm. Hiệu suất ly trích ở nghiệm thức bẹ (BE96S) đạt 3,1 % trong khi đó nghiệm thức củ rễ (CE96S) chỉ đạt 2,8 %. Qua kết quả nghiên cứu cho thấy hàm lượng polyphenol và saponin tổng của nghiệm thức CE96S (18,1 mg/g và 36,5 mg/g) cao hơn nghiệm thức BE96S (3,07 mg/g và 29,3 mg/g). Xét về khả năng chống oxy hóa H2O2, DPPH và khử ion Fe3+ thì nghiệm thức CE96S (254,74 μg/mL, 19 μg/mL, 136,38 μg/mL) cho kết quả tốt hơn nghiệm thức BE96S (1142 μg/mL, 1947 μg/mL và 450,85 μg/mL). Xét về khả năng kháng khuẩn, cả 2 nghiệm thức đều có khả năng kháng khuẩn, trên 2 loài vi khuẩn E. coli và Staphylococcus sp.


ABSTRACT


The medicinal properties of Mon Ngua (Colocasia esculenta) have not been fully exploited in Vietnam. Survey of polyphenols, saponins, antioxidant and antibacterial activity of wild taro shoot and tuber, especially, common bacterial species which will expand the direction of the pharmaceutical industry. Wild Taro shoots and tubers (Colocasia esculenta) are extracted in 96o ethanol solvent and combined with ultrasound. The yield of shoots extraction (BE96S) was 3.1%, while the tubers (CE96S) was 2.8%. The results showed that the total polyphenol and saponin contents of CE96S treatment (18,1 mg GAE/g and 36.5 mg/g) were higher than the results of BE96S (3.07 mg GAE/g and 29.3 mg/g). The antioxidant capacity (H2O2, DPPH and deionized Fe3+) of the CE96S treatment (254.74 μg/mL, 19 μg/mL, 136.38 μg/mL) gave better results than the BE96S (1142 μg/mL, 1947 μg/mL, and 450.85 μg/mL). Both treatments showed potent ihibitory effect against Escherichia coli and Staphylococcus sp. Bacterial strains.

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Mục
Bài báo

Most read articles by the same author(s)