ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ ĐẾN TĂNG TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA CÁ CHẠCH BÙN (Misgurnus anguillicaudatus Cantor, 1842) NUÔI TRONG BỂ XI MĂNG TẠI THỪA THIÊN HUẾ

  • Võ Đức Nghĩa
  • Lê Thi Thu An

Tóm tắt

Sau 4 tháng nuôi cá Chạch bùn ở các nghiệm thức với các mật độ khác nhau thu được một số kết quả sau: Các yếu tố môi trường (Nhiệt độ, pH, DO và NH3) trong thời gian thí nghiệm nằm trong ngưỡng chịu đựng cho phép của đối tượng nuôi. Nghiệm thức 1 nuôi mật độ 80 con/m2 cho kết quả tăng trưởng về chiều dài là 17,4 cm/con cao hơn so với nghiệm thức 2 (100 con/m2) là 16,3 cm/con và nghiệm thức 3 (120 con/m2) là 14,9 g/con. Nghiệm thức 1 cho kết quả tăng trưởng về khối lượng là 27,9 g/con cao hơn so với nghiệm thức 2 là 25,9 g/con và nghiệm thức 3 là 23,4 g/con. Tỷ lệ sống của cá Chạch bùn nuôi thương phẩm khi nuôi với mật độ 80 con/m2 cho tỷ lệ sống cao nhất 86,7%. Kết quả cho thấy rằng khi nuôi cá Chạch bùn với mật độ 80 con/m2 là phù hợp nhất.

Được xuất bản
2017-08-06
Làm thế nào để trích dẫn
ĐỨC NGHĨA, Võ; THI THU AN, Lê. ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ ĐẾN TĂNG TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA CÁ CHẠCH BÙN (Misgurnus anguillicaudatus Cantor, 1842) NUÔI TRONG BỂ XI MĂNG TẠI THỪA THIÊN HUẾ. Tạp chí Khoa học & công nghệ nông nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm Huế, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 87-92, aug. 2017. ISSN 2588-1256. Available at: <http://tapchi.huaf.edu.vn/index.php/id20194/article/view/18>. Date accessed: 19 feb. 2018.