##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Sau 4 tháng nuôi cá Chạch bùn ở các nghiệm thức với các mật độ khác nhau thu được một số kết quả sau: Các yếu tố môi trường (Nhiệt độ, pH, DO và NH3) trong thời gian thí nghiệm nằm trong ngưỡng chịu đựng cho phép của đối tượng nuôi. Nghiệm thức 1 nuôi mật độ 80 con/m2 cho kết quả tăng trưởng về chiều dài là 17,4 cm/con cao hơn so với nghiệm thức 2 (100 con/m2) là 16,3 cm/con và nghiệm thức 3 (120 con/m2) là 14,9 g/con. Nghiệm thức 1 cho kết quả tăng trưởng về khối lượng là 27,9 g/con cao hơn so với nghiệm thức 2 là 25,9 g/con và nghiệm thức 3 là 23,4 g/con. Tỷ lệ sống của cá Chạch bùn nuôi thương phẩm khi nuôi với mật độ 80 con/m2 cho tỷ lệ sống cao nhất 86,7%. Kết quả cho thấy rằng khi nuôi cá Chạch bùn với mật độ 80 con/m2 là phù hợp nhất.

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Mục
Bài báo