Trở lại chi tiết bài báo Chất lượng thịt và thành phần axít béo trong cơ thăn (Musculus longissimus dorsi) của các tổ hợp lợn lai Duroc × [Landrace × (Pietrain × VCN-MS15)] và Pietrain × [Landrace × (Duroc × VCN-MS15)] Tải Download PDF