##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Mục tiêu của nghiên cứu này là đánh giá chất lượng thịt và thành phần axít béo trong cơ thăn (Musculus longissimus dorsi) của 2 tổ hợp lợn lai Duroc × [Landrace × (Pietrain × VCN-MS15)] và Pietrain × [Landrace × (Duroc × VCN-MS15)] nuôi tại Thừa Thiên Huế. Ba mươi hai con lợn lai 60 ngày tuổi (16 con/tổ hợp lai) được nuôi cá thể trong chuồng hở và được cho ăn tự do các hỗn hợp thức ăn hoàn chỉnh phù hợp với các giai đoạn sinh trưởng. Sau khi kết thúc thời gian thí nghiệm ở 160 ngày tuổi, 6 lợn (3 đực và 3 cái)/1 tổ hợp lai có khối lượng 80 - 87 kg được đưa đi giết thịt, lấy mẫu cơ thăn ở khoảng giữa xương sườn thứ 10 - 14 để đánh giá chất lượng thịt và phân tích thành phần axít béo. Kết quả phân tích các chỉ tiêu chất lượng thịt gồm pH, màu sắc, tỷ lệ mất nước bảo quản, tỷ lệ mất nước chế biến, độ dai (lực cắt), thành phần hóa học và thành phần axít béo trong cơ thăn chỉ ra rằng 2 tổ hợp lợn lai Duroc × [Landrace × (Pietrain × VCN-MS15)] và Pietrain × [Landrace × (Duroc × VCN-MS15)] nuôi ở Thừa Thiên Huế có chất lượng thịt và thành phần axít béo trong cơ thăn tương đương nhau, và đáp ứng được yêu cầu về chất lượng thịt.


ABSTRACT


The objective of this study is to evaluate the meat quality and fatty acid composition of Longissimus dorsi muscle of Duroc × [Landrace × (Pietrain × VCN-MS15)] and Pietrain × [Landrace × (Duroc × VCN-MS15)] crossbred pigs. The experiment was done on 32 crossbred pigs of 60 days old with a completely randomized design (16 replications/crossbred pig genotype). All pigs were fed twice daily at 8h and 16h30 with the same diets according to different growing phases and accessed fresh water freely. After finishing the experimental period from 60 to 160 days old, 6 pigs (3 males and 3 females)/each crossbred genotype with body weights of 80 - 87 kg/pig were slaughtered and collected samples of Longissimus dorsi muscle between the 10th and 14th ribs to evaluate the meat quality and fatty acid composition. Results showed that the meat quality indicators including pH values, color, drip loss, cooking loss, shear force value, chemical composition and fatty acid composition of Longissimus dorsi muscle in 2 crossbred pig genotypes of Duroc × [Landrace × (Pietrain × VCN-MS15)] and Pietrain × [Landrace × (Duroc × VCN-MS15)] were similar and within the limits of accepted meat quality.

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Mục
Bài báo