Trở lại chi tiết bài báo NGHIÊN CỨU SỰ SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT NẤM VÂN CHI (Trametes Versicolor(L.) Pilat) TRỒNG TRÊN CÁC LOẠI GIÁ THỂ TẠI THỪA THIÊN HUẾ Tải Download PDF