##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Tám chủng vi khuẩn lactic phân lập từ ruột cá nục (Decapterus lajang) (CN) (NU1, NU2, NU3, NU7, NU8, NU17, NU18, NU21) thuộc loài Lactobacillus fermentum được tiến hành khảo sát khả năng chịu mặn. Kết quả cho thấy rằng tất cả các chủng khảo sát đều có thể phát triển trong các nồng độ muối khảo sát từ 5% đến 25% với thời gian ủ 48 giờ. Trong đó, chủng NU17 có khả năng chịu mặn cao nhất, OD600nm đo được sau khi ủ chủng NU17 trong 48 giờ với nồng độ muối 25% là 0,1809. Chủng này được chọn để xác định một số tính chất có tiềm năng probiotic là khả năng chịu axit và khả năng tự kết dính. Số tế bào sống sót của chủng NU17 sau hai giờ ủ ở pH 2 là 4,895 log CFU/ml. Khả năng tự kết dính của chủng NU17 là 36,58%.


ABSTRACT
Eight lactic acid bacteria strains isolated from gut of Pompano (NUs) (NU1, NU2, NU3, NU7, NU8, NU17, NU18, NU21) belong to Lactobacillus fermentum were studied on the salt intolerance. The results showed that all of the strains could grow in the medium with from 5% to 25% of NaCl for 48 hours of incubation at room temperature. A strain NU17 had highest salt intolerance. OD600nm values after 48 hours of incubation in medium contained 25% of NaCl at room temperature of NU17 strain were 0.1806. This strain was then selected to study on some properties of probiotic potential, acid intolerance and auto-aggregation. The number of survival cells of NU17 strain after two hours of incubation at pH 2 was 4.895 log CFU/ml. The auto-aggregation of them was 36,58%.

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Mục
Bài báo