##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Nghiên cứu của chúng tôi gồm 3 thí nghiệm bố trí theo phương pháp khối hoàn toàn ngẫu nhiên, được tiến hành trên giống lúa KD18 trong vụ Hè Thu 2017 tại thôn Trung Đàn, xã Tam Đại, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam nhằm xác định ảnh hưởng của chất ức chế hô hấp sáng Na2SO3 đến sinh trưởng phát triển và năng suất lúa. Kết quả mới của nghiên cứu này là: 1) Phun Na2SO3 đã có tác dụng tốt đến các chỉ tiêu sinh trưởng phát triển, tích lũy chất khô, hệ số kinh tế và năng suất lúa KD18 trong vụ Hè Thu 2017 tại Phú Ninh, Quảng Nam ở cả 3 thời kỳ thí nghiệm là đẻ nhánh, làm đòng và kết thúc trổ; 2) Phun Na2SO3 300 ppm vào thời kỳ đẻ nhánh đã tăng năng suất thực thu 6,0% so đối chứng, cho lãi tăng 1,75 triệu đồng/ha và VCR đạt 5,84; 3) Tại thời kỳ làm đòng hoặc kết thúc trổ, phun Na2SO3 300 - 400 ppm đã có tác dụng tăng năng suất và hiệu quả kinh tế cao hơn đối chứng và các nồng độ khác. Phun vào thời kỳ làm đòng tăng năng suất thực thu 6,1 - 8,4% so đối chứng, lãi tăng 1,79 - 2,57 triệu đồng/ha và VCR đạt 5,94 - 7,96. Phun vào thời kỳ kết thúc trổ năng suất thực thu tăng 4,6 - 6,9% so đối chứng, lãi tăng 1,24 - 2,07 triệu đồng/ha và VCR đạt 4,36 - 6,73.


ABSTRACT
This research includes three experiments arranged in a completely randomized block design on KD18 rice variety in Summer - Autumn season at Tam Dai commune, Phu Ninh district, Quang Nam province aiming at determine the effect of light respiration inhibitor Na2SO3 on growth, development and yield of rice. The new of this research results were indicated that: 1) Spraying Na2SO3 had good effect on growth, dry matter accumulation, economic efficiency and yield of KD18 rice variety in 2017 Summer - Autumn in Quang Nam province. Spraying Na2SO3 in seedling period and/or flowering period were better than after flowering period; 2) Spraying with 300 ppm Na2SO3 at tillering time increased the yield by 6.0% compared to the control, yielding an increase of 1.75 million VND/ha and VCR = 5.84; 3) Spraying Na2SO3 300 - 400 ppm at flowering time and/or after flowering time were give higher yield and income than control and other treatments. At flowering time, the yield was increased up to 6.1 – 8.4% and profit increased 1.79 - 2.57 million VND/ha when compared to control, VCR = 5.94 - 7.96. At after flowering time, the yield was increased up to 4.6 - 6.9% and profit increased 1.24 - 2.07 million VND/ha when compared to control, VCR = 4.36 - 6,73.


 

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Mục
Bài báo

Most read articles by the same author(s)