##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Đề tài khảo nghiệm cơ bản được thực hiện trong vụ Đông Xuân 2016 - 2017 và Hè Thu 2017 tại xã Tam Xuân I, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam gồm 9 giống lúa có khả năng chịu mặn GSR50, GSR58, GSR66, GSR81, GSR84, GSR90, H1, H5, DV4, và giống HT1 là giống đối chứng. Mục tiêu của đề tài là đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của 9 giống lúa chịu mặn, từ đó tuyển chọn được những giống lúa có khả năng cho năng suất cao, chất lượng gạo khá và thích ứng được với điều kiện sinh thái, đặc biệt những vùng đất mặn tại tỉnh Quảng Nam. Kết quả nghiên cứu vụ Đông Xuân 2016 - 2017 và Hè Thu 2017 cho thấy có 4 giống lúa có năng suất bình quân vượt trội và cao hơn HT1 (45,75 tạ/ha) là giống GSR81 (56,59 tạ/ha), GSR58 (55,33 tạ/ha), GSR84 (54,84 tạ/ha) và GSR66 (52,75 tạ/ha). Đánh giá chất lượng gạo, so sánh đặc tính nông học của bốn giống tuyển chọn này, xác định đây là các giống lúa chịu mặn, năng suất cao, chất lượng khá. Đề tài khuyến cáo nhân nhanh giống tốt được tuyển chọn và hoàn thiện quy trình kỹ thuật sản xuất thích hợp để cung cấp giống cho các vùng lúa bị nhiễm mặn.


ABSTRACT
The field experiments were conducted in the Winter - Spring season of 2016 - 017 and the Summer - Autumn season of 2017 in Tam Xuan I commune, Nui Thanh district, Quang Nam province. The experiments include 9 saline tolerance rice varieties namely GSR50, GSR58, GSR66, GSR81, GSR84, GSR90, H1, H5, DV4, and HT1 in which HT1 was the control. This study aims to evaluate the growth, the development and the yield of the 9 saline tolerance rice varieties, and to select rice varieties with high-yield, high-quality and adapting to the ecological conditions, especially in the saline soil in Quang Nam province. The results from the field experiments in two crop seasons showed that there were 4 rice varieties namely GSR81 (56.59 quintals/ha), GSR58 (55.33 quintals/ha), GSR84 (54.84 quintals/ha), and GSR66 (52.75 quintals/ha) with yield higher than HT1 (45.75 quintals/ha), Based on evaluating the rice quality and the agronomic characteristics, 4 selected varieties mentioned above were identified as salt-tolerance, highyield and highquality. Multiplication of selected good varieties and the appropriate production techniques application should be considered for the saline rice growing areas.


 

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Mục
Bài báo

Most read articles by the same author(s)