Trở lại chi tiết bài báo Phân tích các yếu tố ảnh hưởng sự suy giảm diện tích vùng nguyên liệu mía đường huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh Tải Download PDF