##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Đề tài nhằm nhận ra các yếu tố làm suy giảm diện tích và giải pháp ổn định diện tích trồng mía. Nghiên cứu sử dụng phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên kết hợp phân tầng để phỏng vấn 90 nông hộ về canh tác mía từ năm 2014 đến năm 2016. Đồng thời, nghiên cứu dùng các phương pháp thống kê mô tả, hồi quy tuyến tính và SWOT để phân tích. Kết quả cho thấy nông dân có lợi nhuận thấp, diện tích giảm mạnh qua các năm, các yếu tố ảnh hưởng đến suy giảm diện tích trồng mía là độ chữ đường, đất nhiễm mặn, có tham gia tập huấn, thiếu lao động và sử dụng giống cũ. Qua đó, đề tài đề xuất một số giải pháp nhằm ổn định diện tích vùng nguyên liệu mía đường.


ABSTRACT
This research aimed at identifying factors that reduced the cultivation area and solutions to stabilize sugarcane area. Random sampling method was employed to select 90 sugarcane cultivating farmers for interviewing. Collected information was analysed by descriptive statistic tools, linear regression and SWOT. The results showed that, farmers had low profits and the area was reduced significantly over the years. Factors affecting the reduction of sugarcane area included the Brix indicator; soil salinity; training; labor shortage and using the old breed. Therefore, the topic proposed some solutions to stabilize the area of sugarcane raw materials.

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Mục
Bài báo