##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Nghiên cứu này được thực hiện tại tỉnh Đồng Nai nhằm đánh giá thực trạng công tác chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của các tổ chức kinh tế. Bằng phương pháp thu thập và xử lý các số liệu liên quan đến tình hình chứng nhận quyền sở hữu tài sản và số liệu điều tra phỏng vấn cán bộ, các tổ chức kinh tế sử dụng đất tại địa phương, nghiên cứu đã chỉ ra một số kết quả cụ thể: (i) Đến tháng 6/2017, trên toàn tỉnh Đồng Nai đã tiến hành đăng ký chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho 1.036 tổ chức kinh tế, trong đó chủ yếu tập trung vào các công ty trách nhiệm hữu hạn; (ii) Hầu hết các tài sản gắn liền với đất đã được đăng ký chứng nhận quyền sở hữu cho các tổ chức kinh tế đều là nhà ở (chiếm 12,81%) và công trình xây dựng khác (chiếm 86,58%); (iii) Công tác đăng ký chứng nhận tài sản gắn liền với đất chưa được các tổ chức kinh tế chú trọng, tiến độ thực hiện còn tương đối chậm; (iv) Nghiên cứu cũng đã đề xuất được các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện công tác chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho địa bàn nghiên cứu, trong đó, chú trọng vào các giải pháp về hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thực hiện.


ABSTRACT
This study was conducted in Dong Nai Province to assess the status of certification of ownership of assets attached to land by economic organizations. Basing on collecting and analyzing data that related to status of certification of ownership of assets attached to land and interview data from officials, economic organizations, the research result shows that: (i) Up to June of 2017, There were 1,036 cases that were registered to certify land-attached assets, mainly focusing on limited liability Companies; (ii) Most of the assets attached to land that was registered are houses (12.81%) and other construction (86.58%); (iii) The registration of assets attached to land has not been paid much attention by economic organizations, and progress is still relatively slow; (iv) The research also proposed solutions to improve the effectiveness of certification of ownership of assets attached to land, in which solutions to improve the Legal system and implementation.

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Mục
Bài báo

Most read articles by the same author(s)