##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Lê Cảnh Dũng Võ Văn Tuấn

Tóm tắt

Nghiên cứu này nhằm đánh giá tác động của các yếu tố đầu vào và giá bán đến lợi nhuận mô hình nuôi tôm quảng canh cải tiến và đề xuất các chính sách nâng cao hiệu quả nuôi tôm ở ven biển Đồng bằng sông Cửu Long. Nghiên cứu dựa vào phân tích số liệu thứ cấp và sơ cấp từ phỏng vấn bằng bảng hỏi có cấu trúc trên 316 nông hộ, bao gồm 121 hộ nuôi tôm độc canh và 195 hộ nuôi luân canh lúa tôm trên các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng và Trà Vinh niên vụ 2015 – 2016. Kết quả cho thấy chất lượng giống tôm và giá bán tôm có tác động ý nghĩa đến gia tăng lợi nhuận nuôi tôm. Tôm giống có qua kiểm định PCR làm gia tăng lợi nhuận nuôi tôm so với giống không qua kiểm định PCR. Số lần lấy nước vào ruộng tôm tác động tiêu cực đến lợi nhuận do môi trường kênh rạch công cộng bị ô nhiễm. Hàm ý chính sách về tôm giống ở hai nan đề: (i) tăng cường khuyến ngư nhằm gia tăng tỉ lệ sử dụng giống có chất lượng và (ii) cải thiện định chế để tối thiểu hóa tỉ lệ tôm giống kém chất lượng cung ứng ra thị trường. Bên cạnh đó, các giải pháp thực thi chính sách bảo vệ môi trường nước, đặc biệt ở phạm vi cộng đồng cần được cải thiện.


ABSTRACT
This study aims to assess the effect of input factors and selling price of shrimp on profit of improved-extensive black tiger shrimp farming models and to propose policy implications for the economic efficiency of shrimp cultivation in the coastal Mekong Delta, Vietnam. The research results were based on analysis of secondary data and structured questionnaire survey of 316 households with improved-extensive shrimp models, including 121 households with shrimp monoculture systems and 195 households with rice-shrimp systems in Ca Mau, Bac Lieu, Soc Trang and Tra Vinh in the production year 2015 – 2016. The results also indicate the certified shrimp seeds and selling price influenced significantly the profit on the improved-extensive shrimp cultivation. Shrimp seeds tested
by Polymerase Chain Reaction (PCR) influenced positively to the profit; in contrast, water in-take times affected negatively to the profit due to water pollution in public canals. Policy implications address to (i) improve extension measures to increasing percentage of farmers using the certified shrimp seeds,
and (ii) enhance institutions to minimize low quality shrimp seeds in the market. Additionally, effective solutions to protect water quality, especially at communal scale have to be fulfilled

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Mục
Bài báo