Trở lại chi tiết bài báo Sử dụng hệ thống chẩn đoán và khuyến cáo tích hợp (DRIS) để đánh giá dinh dưỡng N-P-K cho cây ngô trên vùng đất phù sa không bồi ở An Phú - An Giang Tải Download PDF