##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

DRIS dùng để chẩn đoán dinh dưỡng cho nhiều loại cây trồng ở nhiều nơi trên thế giới. Tuynhiên, tại Việt Nam vẫn chưa có nghiên cứu nào đánh giá và sử dụng phương pháp này cho cây ngô,đặc biệt trên vùng đất phù sa không bồi. Mục tiêu của nghiên cứu là (i) xây dựng bộ tiêu chuẩn DRIS cho đánh giá dinh dưỡng khoáng trên cây ngô; (ii) đánh giá tình trạng dinh dưỡng khoáng của ngô laitrên đất phù sa không bồi ở An Phú - An Giang. Thu mẫu lá ở thời điểm V10 và mẫu lá +3 vào thờiđiểm R1 trên ruộng thí nghiệm tại vùng phù sa không bồi cho xây dụng bộ DRIS chuẩn; (iii) kiểmchứng lại DRIS bằng ruộng sản xuất của người nông dân về tình trạng dưỡng chất N-P-K cung cấp từ đất và mức tăng năng suất cho ngô lai trên vùng đất phù sa không bồi ở An Phú – An Giang. Kết quả thí nghiệm cho thấy bộ DRIS chuẩn được thiết lập dựa vào phân tích lá ngô +3 dùng để chẩn đoán dinh dưỡng khoáng cho cây ngô ở An Phú vào thời điểm V10 là phù hợp hơn so với R1 cho đất phù sa không bồi. Không có sự khác biệt về mặt ý nghĩa giữa bộ DRIS chuẩn năm 2015 với bộ DRIS chuẩn năm 2016. Cần thí nghiệm bón vi lượng và đánh giá chỉ số DRIS cho ngô lai trên đất phù sa không bồi ở An Phú.


ABSTRACT
DRIS is used to diagnose nutritions for many crops in many parts of the world. However, inVietnam, no study has evaluated and used this method for maize, especially in undeposited alluvial soil. The objectives of the study are: (i) to develop a set of DRIS criteria for assessing mineral nutrition in maize; (ii) to evaluate the status of hybrid maize mineral nutrition on alluvial soil without compensation in An Phu - An Giang. Leaf samples were collected at the time of leaf +3 samples V10 and R1 on the field at the time of the experiment in the undeposited alluvial soil for the construction of a standard DRIS; (iii) to verify DRIS by fields production of the farmers on nutrient status N-P-K supply from the soil and increase of yields for maize on undeposited alluvial soil in An Phu - An
Giang. Results show that the DRIS diagnosis based on analysis of corn leaf +3 used to diagnose nutrient for corn in An Phu at the V10 is more suitable than R1 for undeposited alluvial soil. There is no difference in meaning between the DRIS diagnosis in 2015 and the DRIS diagnosis in 2016. It is necessary to experiment the micronutrient and to evaluate DRIS index for maize on the undeposited alluvial soil in An Phu.

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Mục
Bài báo